R O M Â N I A

JUDEŢUL  SATU  MARE                                                          

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM

Sediul : Loc:Tiream, str. Principală ,nr.25 .Tel./Fax.0261873601

 E-mail: spcep_tiream @sm.e-adm.ro

   - starea  civilă  -

Nr.1496 din 10.11.2023

 

 PUBLICAŢIE  DE  CĂSĂTORIE

 

   Astăzi  10 NOIEMBRIE  2023   (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de  căsătorie  a d- lui SILAGHI ADALBERT, în vârstă de  30 ani , cu domiciliul în comuna Tiream,sat.Tiream, nr.187, județul Satu Mare şi al d-rei HORVAT ENIKO, în vârstă de 24  ani, cu domiciliul în comuna Tiream, sat. Tiream, Str. Ghenciului, nr.4,  judeţul Satu  Mare.

         Căsătoria se celebrează de către ofiţerul de stare civilă, în ziua de 20 Noiembrie 2023, orele  12,00  la sediul Primăriei comunei Tiream, judeţul Satu Mare.

          În  temeiul art. 285. – (1) din Legea nr.287/2009 CODUL CIVIL , republicată,       cu modificările și completările ulterioare, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie,  dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

     (2) Opoziţia la căsătorie se face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile  de la data afişării prezentei publicații.

    

           Tiream la, data de  10.11.2023.

 

 

                   Încuviințarea:                                            Ofiţer de stare civilă – delegat,

             Părinte(tutore,curator)                                              jr. Grigoraș Maria

     …………………………………………                                L.S.