R O M Â N I A
JUDEŢUL SATU MARE
PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM
Sediul : Loc:Tiream, str. Principală ,nr.25 .Tel./Fax.0261873601
E-mail: spcep_tiream @sm.e-adm.ro
- starea civilă -
Nr.1451 din 22.09.2023

PUBLICAŢIE DE CĂSĂTORIE

Astăzi 22 SEPTEMBRIE 2023 (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de Căsătorie a d- lui BALOG BÉLA, în vârstă de 35 ani , cu domiciliul în comuna Tiream , Sat.Tiream, Str.Ciorii, nr. 34, județul Satu Mare şi al d-rei BALAZS - LUKACS ENIKŐ, în vârstă de 27 ani, cu domiciliul în comuna Tiream , Sat. Tiream ,str. Ciorii, nr.34, judeţul Satu Mare.
Căsătoria se celebrează de către ofiţerul de stare civilă, în ziua de 3 Octombrie 2023, orele 15, 00 la sediul Primăriei comunei Tiream, judeţul Satu Mare.

În temeiul art. 285. – (1) din Legea nr.287/2009 CODUL CIVIL , republicată, cu modificările și completările ulterioare, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
    (2) Opoziţia la căsătorie se face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării prezentei publicații.

 


Tiream la, data de 22.09.2023.

Încuviințarea: Ofiţer de stare civilă – delegat,
 jr. Grigoraș Maria