R O M Â N I A

JUDEŢUL  SATU  MARE                                                           

PRIMĂRIA COMUNEI TIREAM

Sediul : Loc:Tiream, str. Principală ,nr.25 .Tel./Fax.0261873601

 E-mail: spcep_tiream @sm.e-adm.ro

   - starea  civilă  -

 PUBLICAŢIE  DE  CĂSĂTORIE

 

   Astăzi  2 AUGUST  2022   (ziua,luna,anul) a fost înregistrată declaraţia de  căsătorie  a d –lui BUGLYOS   TIBOR, în vârstă  de  28  ani , cu domiciliul  în orasul LIVADA,  Str. Salcimilor , nr.47,  județul SATU MARE  şi  al d-rei HORVATH  VANESSA - BETINA, în vârstă de 23  ani, cu domiciliul în comuna TIREAM,Sat. TIREAM, nr.513, judeţul SATU MARE.

         Căsătoria se celebrează de către ofiţerul de stare civilă, în ziua de  12 August 2022, orele 14,00  la sediul Primăriei comunei Tiream, judeţul Satu Mare

          În  temeiul art. 285. – (1) din Legea nr.287/2009 CODUL CIVIL , republicată,       cu modificările și completările ulterioare, orice persoana poate face opoziţie la căsătorie,  dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.

        (2) Opoziţia la căsătorie se face numai in scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile  de la data afişării prezentei publicații.----------------------

 

           Tiream la, data de  02.08.2022.

                                       Ofiţer de stare civilă – delegat,

                                               GrigoraȘ Maria