R O M Â N I A
PRIMARIA COMUNEI  TIREAM

JUDEŢUL SATU MARE

Sediul : Localitatea Tiream,nr.490, telefon/fax 0261-873718

 E-mail : primaria.tiream@gmail.com   

Nr.408  din 12.02.2020.

       A  N  U  N  Ţ


 În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, republicată , se aduce la cunoştinţă publică  convocarea Consiliului local al comunei Tiream  în şedinţă ordinară,  care va avea loc la data de 20 FEBRUARIE 2020 ora 14:00 , la sediul  Primăriei comunei Tiream, cu următorul proiect  al ordinii de zii, cuprins în anexa la Dispoziţia  nr.94/2019 emisă de primarul comunei Tiream  la data de 12.februarie 2020.


 PROIECT AL ORDINII DE ZI
1). Aprobarea procesului -.verbal al şedinţei  ordinare  a Consiliului local din data de 23.12.2019;
2). Aprobarea procesului -.verbal al şedinţei  extraordinare  cu convocare de îndată a Consiliului local din data de 30.12.2019;
3) Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream pe trimestrul IV, anul 2019; 
4) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Comunei Tiream, pe anul 2020;
5)Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului anual de acţiuni şi de lucrări de interes local pe anul 2020, pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social ;
6) Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pentru în comuna Tiream  pentru anul 2020.   
7)Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi finanţării evenimentelor culturale şi sportive care se vor desfăşura în cursul anului 2020;
8) Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General (PUG) și (RUL) Regulamentului Local de Urbanism  al Comunei Tiream aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Tiream, nr.12 /02.06.2009;
9) Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii : Reparaţie  străzi în comuna Tiream etapa V – străzi în Tiream “;
 10) Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării și montării unui număr de 170 bucăți  corpuri de iluminat cu LED Tip lampă,  cu suport de susținere;
11) Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru achiziţionarea unui server cu licențe;
12) Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizațiilor personalului voluntar, pentru timpul efectiv de lucru prestat la intervenție și la celelalte activități prevăzute în Planul de Preătire în domeniul Situațiilor de urgență al comunei Tiream ; 
    Iniţiator proiect: Primarul comunei Tiream, dl.Nicolae TAR.
13) Prezentarea Raportului primarului comunei Tiream privind activitatea instituției în anul 2020;

14) Prezentarea Deciziei nr.87/19.12.2019  privind înlăturarea  deficienţelor  constatate  şi consemnate în Raportul de audit financiar înregistrat la Camera de Conturi  Satu Mare  sub nr. 2112/29.11.2019 şi la entitatea  verificată  sub nr.3539/29.11.2019 , încheiat ca urmare  a misiunii de audit  financiar  asupra conturilor  de execuţie , efectuat la UATC TIREAM.  
15) Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor locali.
Proiectele de hotărâre  menţionate mai sus ,vor fi publicate începând cu data de 13.02.2020  pe site –ul  primăriei  www.tiream.ro, secțiunea  Monitorul Oficial Local iar procesul-verbal de afişaj  la avizierul Primăriei comunei Tiream.  
Persoanele interesate pot transmite  pe adresa de email:primăria.tiream@ gmail. com, sau pot depune în scris la dl. Chioreanu Gheorghe –persoana responsabilă cu aplicarea Legii nr.52/2003, propuneri,sugestii cu valoare de recomandare privind conţinutul actelor normative, până la data de 20.02.2020, ora 13,00
Propunerile şi sugestiile depuse vor fi  prezentate în cadrul şedinţei  Consiliului local al comunei Tiream din data de  20.02.2020.


PRIMAR,
dl. Tar Nicolae